SZTUCZNY ŚRODEK

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Na przykład psychoanalityczna metoda Freuda jest sztucznym środkiem usuwania określonych uczuć faktycznie pochodzących z tra­dycji, kiedy to, co przez nią przekazane, czyni się przedmio­tem świadomego przypomnienia (oraz następującego po nim tzw. odreagowania afektów związanych z [daną] sytu­acją, a niegdyś stłumionych). Niestety, zbiorowych tradycji całych grup nie można [było] dotychczas doprowadzić do takiego sztucznego usunięcia. Krytyczna nauka historii, która doprowadza (np. […]

PIETYZM

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Pietyzm zakłada już owo czasowe zdystansowanie oraz ów fenomen szczególnej obcości danego stanu rzeczy, wobec którego odnosimy się z pietyzmem, czego nie ma treść rzeczywiście przekazana tradycją. Jak długo dzieci żyją jeszcze jakby w rodzicach, czują, myślą, mówią, działają jak oni — nie domyślając się pochodzenia tego wszystkiego — muszą być całkowicie pozbawione „pietyzmu” dla nich. „Tradycja” jest poniekąd czymś pośrednim […]

ZARAŻENIE UCZUCIOWE

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Toteż w jakiejś rodzinie może się tradycyjnie przenosić pewna postawa przychylna bądź nieufna czy pełna niechęci do określonych zjawisk aksjologicznych (Werterscheinungen) i aksjologicznych sta­nów rzeczy — obojętne, jaki szczegół, jaka rzecz, jaki człowiek jest ich nosicielem — czy jakiś obyczaj, np. pra­dziadka w zachowaniu wobec żony i dzieci, zaś prawnuk nie zdaje sobie sprawy, że powodem tego przeżycia wcale nie […]

W PRZYPADKU TRADYCJI

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Tego ostatniego [momentu] brakuje w przy­padku tradycji. Tutaj wydaję sąd „A jest B”, ponieważ ktoś inny tak sądzi, nie wiedząc, iż on tak sądzi, tzn. po prostu „zvspół” sądzę tutaj cudzy sąd, przy czym akt „rozumienia” jego „sensu” nie wyodrębnia się od aktu własnego sądu. Czuję tutaj np. pragnienie zemsty lub złość, lub miłość do jakiejś rzeczy, stronnictwa, ponieważ czyni […]

FAKTY ZACHOWANIA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Także w opisanym powyżej pierwszym przypadku  funk­cje czucia (Fiihleri) ojca i matki dane są jako oddzielne, a tylko to, co oni czują —jedno cierpienie — oraz ten sam aksjologiczny stan rzeczy jest dla nich bezpośrednio iden­tyczny. W przeciwieństwie do tego, w czystym zarażeniu uczuciowym cudze zarażające uczucie jest dane nie „jako cudze”, lecz „jako własne” i jedynie jego przyczynowe pochodzenie […]

GENETYCZNE TEORIE WSPÓŁODCZUCIA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Nie chodzi o to, aby je tu kwestionować czy uznawać. Jednak na podstawie [na­szych] wyników można sformułować wniosek, że są one sensowne tylko w sferze tego, co witalne, tzn. tam, gdzie wnios­kuje się o metafizycznym istnieniu jakiegoś ponadindywi- dualnego „życia” we wszystkim, co ożywione, o jakiejś praentelechii we wszelkich witalnie uformowanych two­rach — że natomiast wyniki te nigdy nie mogą […]

MISTYCZNE KONCEPCJE

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Jeśli istnieje jakiś fakt — czasowo najbliższy — który może potwierdzić powyższe wywody, to jest nim przeżycie tzw. „wojny światowej”. Stan wojny — abstrahując od tego, jak i z czyjej tzw. „winy” wyniknął — pozwala wyło­nić się wszelkim „wspólnotom życiowym” jako potężnym jednolitym realnościom, tzn. wszelkim grupom i ludziom, którzy czują się „zjednoczeni” (eins) w swym niepodziel­nym procesie życia . […]

KAŻDA TENDENCJA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Każda tendencja do absolutnej „masy” (pojęcie granicz­ne) jest jednocześnie tendencją do heroizacji i ogłupienia: ogłu­pienia człowieka jako osoby duchowej, łącznie z jej indy­widualnym „wzorem i ideałem”. Z drugiej jednak strony, jeśli człowiek ma się z powrotem pogrążyć w prauczuciu prapostawie „masy”, to w ujmowaniu każdej rzeczy musi być również wyłączone wszelkie cielesne odniesienie do siebie (a więc autoerotyka i indywidualna samoocena, […]

DOJŚĆ DO JEDNOŚCI

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Człowiek — aby dojść do odczucia jedności — musi „heroicznie” wznieść się ponad swoje ciało (Leibkorper) i wszystko, co jest dla niego „ważne”, a zarazem „zapom­nieć” o swojej duchowej indywidualności, albo jakby nie zwracać [na nią] „uwagi”, tzn. musi wyrzec się swej god­ności ducha i pozwolić płynąć swemu popędowemu „ży­ciu”. Możemy także powiedzieć: człowiek musi stać się mniejszy od istoty […]

W TERMINOLOGII

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Dokonują się one zawsze „automatycznie”, nigdy zaś w „sposób zamierzony”, ani „asocjacyjno-mechanicznie”. W naszej terminologii oznacza to, że podporządkowane są swoistej „przyczynowości witalnej”, która w swoisty sposób różni się od noetycznej motywacji przez sens oraz od (for­malnie) mechanicznej przyczynowości stykowej. Automa­tyzm, ukierunkowanie i zmierzanie do celu (£ielstrebigkeit) (nie „działalność celowa” (/(wecktatigkeit)) , vis a ter go i konkretne uwarunkowanie przyczynowe […]