BŁĄDZĄCA TEORIA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Aby zatem współcierpieć z tonącym, musiałbym przez chwilę trząść się ze strachu podobnego do przeżywanego przez niego, a tak samo mu­siałbym przeżywać nawet lekkie bóle w przypadku współ­cierpienia z doznającym bólu. Jednakże we współodczu- waniu właśnie, im jest ono czystsze i prawdziwsze, zupełnie tak nie jest. A im bardziej tak jest, tym bardziej stan taki zbliża się do zarażenia uczuciowego, […]

Z WŁASNYCH PRZEŻYĆ

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

To, co z włas­nych przeżyć wsuwa się, dzięki reprodukcji, między współ- odczuwanie a stan innego [człowieka] — stanowi medium zakłócające prawdziwe, czyste, pozytywne współodczuwa- nie, [medium] mające źródło w organizacji psychofizycznej i jej chwilowej szczególnej właściwości (Besonderheit). Teo­ria genetyczno-asocjacyjna w ogóle zapoznaje tutaj istnie­nie faktu „czystego współodczuwania”, tak samo jak zapoz­naje np. fakty czystego przypomnienia (które, jak trafnie wykazał Bergson […]

NASZE POŁOŻENIE

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Wówczas, poniekąd zdziwieni, zwracamy swemu „przyjacielowi” uwagę na to, że przecież nasze położenie wygląda „trochę inaczej” i całym wysiłkiem usiłujemy [odwrócić] spojrze­nie opowiadającego z uniesieniem od jego własnego życia i skierować je na nasz stan, naszą troskę. On jednak — często — opowiada spokojnie dalej! Z pewnością też wszy­scy już spotkaliśmy ludzi, którzy miarę i kierunek swego uczestnictwa określają dokładnie […]

Z WIELKĄ TROSKĄ

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Fak­tycznie bowiem przynajmniej „mniemamy”, że we współodczuwaniu czyjeś uczucie jest nam jakoś dane. Tego „mniemania” Storring w ogóle nie wyjaśnia, [natomiast] Lipps — po tym wszystkim, co przedtem powiedziałem o  jego teorii wczucia — wyjaśnia je fałszywie. W świetle bowiem wcześniejszych wywodów genetyczna teoria jest tutaj bezsensowna, gdyż właśnie cudze stany duchowe (Gemiitszustande) uchwytujemy źródłowo w samych feno­menach wyrazowych, całkowicie obywając […]

GENETYCZNE TEORIE

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Powróćmy jednak do genetycznych teorii współodczucia, mianowicie do uznanego punktu, że w prawdziwym „czys­tym” współcierpieniu i współradowaniu nie ma stanu własnego cierpienia i radowania się. Z tym fenomenalnym stanem faktycznym mijają się wszystkie teorie, które (bez sprowadzania do owego „wniosku” lub owej automatycz­nej „iluzji”) uważają, że stan faktyczny współodczucia staje się zrozumiały dzięki temu, iż spostrzeżenie ruchu wyrazowego cudzego cierpienia […]

MÓWIĄC OBRAZOWO

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Mówiąc obrazowo: „niewolnik”—- chociaż sam się zaprzedał w niewolnictwo—-żyjąc nie swoim lecz cudzym życiem, szarpie w końcu swymi łańcu­chami i powstaje przeciwko swemu ‚„panu”. Tak więc początkowo podobna do miłości rezygnacja z siebie z ko­nieczności prowadzi do nienawiści jako ostatecznego środka samopotwierdzenia .Swoistą mieszaninę prawdziwego współodczucia z ty­pem autorezygnacji stanowi „patriarchalny”, autorytatyw­ny stosunek między rodzicami a dziećmi, między panem a […]

KORZYSTNY I ŻYCZLIWY

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Jakkolwiek jeszicze byłby jakościowo określany ten prostratyzm własnej jaźni, jako „korzystny” i „życzliwy” dla innych, czy jako „szkodliwy” i „dręczą­cy” — jak w przypadku czystej „złośliwości”, która także złośliwemu każe zupełnie zapomnieć o jego korzyści, nie zważać na [poniesioną] w pewnych okolicznościach -szkodę — to jednak należy przecież nazwać niemal ścis­łym prawem to, że w przypadku, gdy proces początkowo {ukierunkowany […]

WE WSZYSTKICH PODTYPACH

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

We wszystkich tych podtypach owego ogólnego typu znajdujemy formy, które nie mają nic wspólnego z „praw­dziwym współodczuciem” właśnie dlatego, że tutaj świa­domość siebie, poczucie siebie, jakby własne życie człowie­ka — będące warunkami prawdziwego współodczucia —• a wraz z nimi przeżywany „dystans” wobec drugiego ulegają procesowi niszczenia. Przypadki te stają się więc negatywne także pod względem etycznym, a jakże często mieszane […]

CHORY CZŁOWIEK

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Chory natomiast żyje w tym obrazie; możliwy obraz jego Ja wysuwa się dla niego w miejsce własnego Ja. Domniemane, każdorazowo dokonane przemiany obrazu, w których spostrzeganie wierzy, żyjąc (hineingerissen) w innych, stanowią chwilową determinantę przebiegu jego realnego przeżywania, wyrażania, działania; jednak nie „chce” on świadomie wywoływać przemiany tego obra­zu, aby zareagować na nią uczuciem przyjemności. Dlatego taki chory nie będzie […]

WIDOWISKOWA ODMIANA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Pewna widowiskowa odmiana (Spielform) scharaktery­zowanego [wyżej] ogólnego zachowania kształtuje się także często w pewnych psychozach: ogromne uzależnienie całego zachowania, myślenia, działania od „widza” i „do­mniemanego” wrażenia na nim [wywieranego], co szcze­gólnie rzuca się w oczy w histerii. Obecność widza natomiast tłumi tutaj naturalne „bycie sobą” (Beisichselbstsein) i sprawia, że chory zastępuje swoje Ja i poczucie samego siebie własnym obrazem w […]